Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4810/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế phụ tùng xe đạp nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Công ty XNK INTIMEX
(61 Nguyễn Văn Giai - Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 632/INTHCM-KD ngày 11 tháng 9 năm 2003 của Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Intimex về việc áp giá tính thuế mặt hàng Moay ơ (đùm) xe đạp nhập khẩu tại trờ khai số 25252/NKD/KV1 ngày 07 tháng 7 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng Moay ơ (đùm) xe đạp không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá và đã được quy định cụ thể tại bảng giá nêu trên theo khung giá là:

Bộ đùm trước và sau (moay ơ): 0,16 USD/bộ

Khi xác định giá tính thuế có ý kiến khác nhau về đơn vị tính (bộ được hiểu là toàn bộ cả đùm trước và sau: hoặc chỉ là bộ đùm trước, bộ đùm sau). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, báo cáo chỉnh sửa bảng giá. Trước mắt để thực hiện theo đúng bảng giá thì khung giá trên được hiểu bao gồm cả bộ đùm trước và sau.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ hồ sơ gốc lô hàng và hướng dẫn nêu trên để áp giá tính thuế và trả lời khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhanh Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn