Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4809/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH TM&DV Hải Triều.
(426 Hai Bà Trưng - P.Tân Định - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 019 D/CV-HTC ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Triều về việc áp giá tính thuế đối với mặt hàng vỉ nướng điện nhập khẩu tại tờ khai số: 3657 NKD/KV2 ngày 23 tháng 6 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng vỉ nướng điện nhập khẩu tại tờ khai nêu trên không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế, chưa được quy định gái tính thuế tại bảng giá nêu trên và thuộc thẩm quyền xây dựng giá bổ sung của Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp Công ty không đồng ý với mức giá do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thì có quyền chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng theo quy định tại công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan. Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ chứng minh tính trung thực khách quan do doanh nghiệp xuất trình để xem xét và giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn