Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4793/TCHQ-KTTT

V/v thuế GTGT đối với hàng xk bị trả về

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

Công ty Hữu hạn Bochang Quốc tế
(Khu Công nghiệp Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 045/TGĐ ngày 24/7/2007 của Công ty Hữu hạn Đồng Nai Bochang Quốc tế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế GTGT; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do vậy cơ quan Hải quan đã tính và thu thuế GTGT đối với lô hàng khăn cotton đã xuất khẩu nhưng do sai mẫu mã phải nhập khẩu trở lại của Công ty hữu hạn Bochang Quốc tế là đúng quy định. Số tiền thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp sẽ được kê khai khấu trừ tiền thuế GTGT phải nộp hàng tháng tại cơ quan thuế nội địa.

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp về việc không thu thuế GTGT đối với hàng hóa đã xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam để phản ảnh với các cơ quan có chức năng nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi chính sách hiện hành về thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Hữu hạn Đồng Nai Bochang Quốc tế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục thuế;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An