Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4793/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hà Nội
- Công ty TM và sản xuất VTTBGTVT
(199B Minh Khai - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 315/TCKT ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Công ty TM và sản xuất VTTBGTVT về giá tính thuế nhập khẩu 432/NK/KD/ĐS ngày 2 tháng 7 năm 2003 Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 164/2002/QĐ/BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và giá tối thiểu của một số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu;

Căn cứ công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục hải quan hướng dẫn một số nội dung về giá tính thuế;

Xem xét quyết định số 41/HQHN-QĐG ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Cục Hải quan Hà Nội;

Yêu cầu Cục hải quan Hà Nội Căn cứ nguyên tắc, thẩm quyền quy định tại thời điểm tính thuế, hiệu lực pháp luật của quyết định ban hành bổ sung giá tính thuế để xác định giá tính thuế theo quy định. Đối với tờ khai nhập khẩu trước thời điểm ban hành quyết định 41 dẫn trên thì căn cứ vào giá nhập khẩu thực tế cửa khẩu và nguyên tắc được quy định để xác định giá tính thuế phù hợp với hàng hoá nhập khẩu thực tế.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn