Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4784/VPCP- KTTH
V/v dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (công văn số 1623/TTr-TCDL ngày 19 tháng 11 năm 2006, công văn số 650/TCDL-TTr ngày 16 tháng 5 năm 2007, công văn số 866/TCDL-TTr ngày 3 tháng 7 năm 2007), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4422/BTP-PLHSHC ngày 29 tháng 12 năm 2006), về dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xem xét sự phù hợp về nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch (kèm theo) với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay của Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 3 tháng 9 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Tư pháp,
- VPCP: BTCN,  PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP,  các Vụ: TH, BXDPL;
- Lưu: VT, KTTH (3).14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4784/VPCP- KTTH về việc dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4784/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/08/2007
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Quốc Huy
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản