Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4780/UBND-TH
Về phân công công tác các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố    

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi:

 

- Thủ trưởng sở - ngành thành phố
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc các Tổng Công ty thuộc thành phố

 

Quốc hội đã Phê chuẩn và Chủ tịch Nước đã Quyết định bổ nhiệm Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố giữ nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; để công tác chỉ đạo và điều hành của Uỷ ban nhân dân thành phố được liên tục, trong khi chuẩn bị bổ sung nhân sự mới, Uỷ ban nhân dân thành phố điều chỉnh sự phân công công tác các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2009; như sau:

1. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn văn Đua:

a) Trực tiếp theo dõi các đơn vị: Sở Bưu chính, Viễn thông, Công ty Cổ phần Bưu chính - Viễn thông Sài Gòn, quận 8 và quận 10;

b) Phối hợp chỉ đạo Bưu điện thành phố.

2. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài:

a) Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực khoa học và công nghệ, cải cách hành chính, công tác đối ngoại, hợp tác với các thành phố nước ngoài có thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh;

b) Trực tiếp theo dõi các đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, Uỷ ban Người Việt Nam ở nước ngoài, quận 9 và quận 12.

c) Đồng Chủ tịch Hội đồng Đại học thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tín:

a) Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, các khu chế xuất và khu công nghiệp;

 b) Trực tiếp theo dõi các đơn vị: Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn, Ban đổi mới quản lý Doanh nghiệp, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp. Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Liksin, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và quận 11;

c) Phối hợp chỉ đạo Cục Thống kê, Công ty Điện lực, công nghiệp Trung ương trên địa bàn.

Các nhiệm vụ khác, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2539/QĐ-UB ngày 03 tháng 6 năm 2004 và Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về phân công công tác các thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải