Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4773/VPCP-DMDN
V/v thí điểm chuyển Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 3802/UB-CNN ngày 8 tháng 8 năm 2003 đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm cơ chế, chính sách, phương pháp quản lý lĩnh vực nhà, đất đặc thù trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con nhằm phát huy hiệu quả cao nhất nguồn lực đất đai của Nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý để nâng cao tính khả thi của Đề án chuyển Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông