Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4765/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.
- Công ty XNK NS Thực phẩm Hà Nội
(06 Tràng Tiền-Hoàn Kiếm-Hà Nội

 

Trả lời công văn số 367/NSTP-P7 ngày 26 tháng 8 năm 2003 của Công ty nông sản thực phẩm Hà Nội về việc áp giá tính thuế mặt hàng rượt vang do Italia sản xuất nhập khẩu tại tờ khai số 3333/NKD-KVIII ngày 23 tháng 4 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quyết định số 47/2003/QĐ-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bãi bỏ áp dụng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng rượu và đồ uống có cồn có nguồn gốc từ EU.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra hồ sơ gốc lô hàn nhập khẩu, căn cứ kết quả kiểm hoá hàng thực nhập, nếu hồ sơ lô hàng nhập khẩu có đủ các điều kiện theo quy định tại quyết định số 47/2003/QĐ-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2003 nêu trên thì áp giá tính thuế hàng nhập khẩu theo giá hợp đồng mua bán ngoại thương (giá CIF), giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Hải phòng để được giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn