Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4761/TCHQ-KTTT

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty FOSACO
(Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 47/CV/07 ngày 06/8/2007 của Công ty FOSACO xin giải tỏa cưỡng chế để làm thủ tục nhập khẩu vật tư xây dựng tạo tài sản cố định. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Ngày 18/01/2007 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 450/TCHQ-KTTT trả lời về việc xin miễn thuế nhập khẩu thịt vịt sản xuất xuất khẩu tiêu huỷ. Theo đó, trường hợp của Công ty xin miễn thuế nhập khẩu thịt vịt để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, không xuất khẩu được phải tiêu huỷ không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. Việc miễn thuế nhập khẩu cho số thịt vịt tiêu huỷ của Công ty là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Căn cứ khoản 11, Điều 16 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì các trường hợp xin miễn thuế khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Vì vậy, đối với trường hợp xin miễn thuế của Công ty, đề nghị Công ty gửi bổ sung các văn bản liên quan đến việc tiêu huỷ số thịt vịt nêu trên về Tổng cục Hải quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2) Trong thời gian chờ ý kiến xử lý của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem xét chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Điều 93-Luật quản lý thuế đối với Công ty FOSACO đến hết ngày 31/10/2007 với điều kiện ngoài số tiền nợ thuế của các lô hàng thịt vịt nêu trên (số tiền: 1.932.301.283 đồng), Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác. Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu và phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty FOSACO, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An