Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4753/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng phụ tùng xe máy NK.

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp cao su Chính Tân
(Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 07001/CSVN (không ghi ngày) của quý Công ty về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì lô hàng vỏ (lốp) xe gắn máy do Công ty nhập khẩu không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Tuy nhiên, căn cứ các Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003 và số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ (chưa công bố hết hiệu lực) thì lô hàng phải có một trong 2 loại giấy tờ sau: Bản công bố của cơ sở sản xuất; Giấy chứng nhận về sự phù hợp của tổ chức nước xuất khẩu. Nếu không có một trong hai loại giấy tờ này thì lô hàng phải kiểm tra chất lượng.

Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ về hiệu lực của các Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN và số 37/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian chờ kết quả trao đổi, để sớm thông quan lô hàng, Công ty có thể thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng, hoặc đề nghị miễn kiểm tra chất lượng lô hàng với cơ quan chức năng kiểm tra. Cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào giấy đăng ký kiểm tra chất lượng (được cơ quan kiểm tra xác nhận) hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra để thông quan hàng hóa. Trong thời gian chờ giải quyết các vấn đề trên, nếu Công ty có nhu cầu đưa hàng về bảo quản cần đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.HCM (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GQ (2);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4753/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng phụ tùng xe máy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4753/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản