Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4746/TCHQ/KTTT
V/v thuế dầu biến thế và sơn cách điện

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
(18 Trần Nguyên Hãn - Hà Nội)
-Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 4014/CV-EVN-VT&XNK ngày 9 tháng 9 năm 2003 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về thuế nhập khẩu và thuế GTGT mặt hàng dầu biến thế và sơn cách điện do Trung tâm Thiết bị lưới điện phân phối nhập khẩu kèm máy biến thế theo tờ khai hải quan số 2584/NK/KD/KV33-1 ngày 3 tháng 7 năm 2003 tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 99/2000/TT/BTC ngày 12 tháng 10 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu.

- Tham khảo công văn số 979 TC/TCT ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu đối với dầu mỡ bôi trơn kèm theo máy móc, thiết bị toàn bộ.

Đối với số dầu biến thế và sơn cách điện nhập khẩu tại tờ khai nêu trên nếu dùng để lắp đặt, bôi trơn bảo quản máy móc đã có sẵn trong thiết kế của máy, do quá trình vận chuyển phải rút dầu cách điện trong máy ra để đảm bảo an toàn; số lượng dầu và sơn này được thể hiện trên thiết kế hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật và hồ sơ nhập khẩu của lô hàng thì được tính thuế theo máy biến thế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty, Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổng cục để có chỉ đạo cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức