Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4744/VPCP-QHQT
V/v bổ sung chức năng kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng cho CTLD Đại Dương

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Thương mại, Văn hoá Thông tin, Công An,
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5374 BKH/ĐTNN ngày 3 tháng 9 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử điện tử dành cho người nước ngoài của Công ty liên doanh Đại Dương, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Công ty liên doanh Đại Dương được bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài với quy mô và điều kiện hoạt động (chỉ được phép triển khai sau khi được Tổng cục Du lịch cấp chứng chỉ xếp hạng khách sạn đạt tiêu chuẩn theo quy định của Quyết định 32/2003/QĐ-TTg) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể điều chỉnh giấp phép đầu tư cho Công ty liên doanh, bảo đảm tuân thủ theo đúng các nguyên tắc của Quy chế quản lý hoạt động trò chơi điện tử ban hành theo quyết định 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao