Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4739/VPCP-KG
V/v về việc xử lý hành vixâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Xét kiến nghị của Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam (thư gửi Ngài Vũ Khoan Phó Thủ tướng Chính phủ, ngày 08 tháng 9 năm 2003) về việc công ty Cổ phần vật tư và bảo vệ thực vật Hoà Bình xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm thuốc trừ sâu REGENT của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hoà Liên bang Đức nêu tại thư nói trên và có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Quý cơ quan biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự