Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4737/VPCP-QTTV
V/v sử dụng ODA của Nhật Bản mua thiết bị phiên dịch phục vụ Hội nghị ASEM5

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính  

 

Xét báo cáo của Bộ Ngoại giao tại công văn số 2504-CV/NG-ASEM5 ngày 22 tháng 9 năm 2003, về việc mua thiết bị phiên dịch phục vụ Hội nghị ASEM5 bằng nguồn ODA Nhật Bản; Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về ASEM5 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Văn phòng Chính phủ tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn từ chương trình viện trợ cho các dự án văn hoá cấp cơ sở, của Chính phủ Nhật Bản, để mua thiết bị phiên dịch phục vụ Hội nghị ASEN5. Sau khi kết thúc Hội nghị ASEN5, số thiết bị này được chuyển giao cho Trung tâm Hội nghị quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ quản lý để phục vụ công tác đào tạo.

2. Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục cần thiết để tập nhận khoản viện trợ nói trên.

3. Phần vốn nếu thiếu, Văn phòng Chính phủ bàn với Bộ Tài chính bố trí nguồn bổ sung để mua thiết bị phiên dịch đáp ứng yêu cầu phụ vụ Hội nghị ASEM5.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự