Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4737/VPCP-CN
V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3689//BGTVT-VT ngày 15 tháng 06 năm 2007); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5437BKH/KCHT&ĐT ngày 31 tháng 07 năm 2007), Bộ Tài chính (văn bản số 10267/BTC-CSHT ngày 02 tháng 08 năm 2007) và Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương (văn bản số 3501/BCN-CLH ngày 26 tháng 07 năm 2007) về việc báo cáo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan liên quan, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4167/VPCP-CN ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vận tải ô tô và bến xe: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng các đề án cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng,
  các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương và các đoàn thể;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN:  Nguyễn Quốc Huy,
  Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Website CP;
  các  Vụ: KTTH, NC, NN, TH, TTBC;
- Lưu: VT, CN (3). 190

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy