Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4736/VPCP-ĐMDN
V/v Chuyển Công ty xây dựng Hội An thành Công ty con của Công ty Đầu tư phát triển xây dựng

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 1104/TT-UB ngày 20 tháng 6 năm 2003) và ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 1314/BXD-TCCB ngày 31 tháng 7 năm 2003) về việc xin chuyển Công ty Xây dựng Hội An về làm công ty thành viên của Công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) thuộc Bộ Xây dựng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý chuyển Công ty Xây dựng Hội An về làm Công ty con trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con của Công ty Đầu tư phát triển xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bộ Xây dựng làm thủ tục giao nhận doanh nghiệp này theo quy định hiện hành.

- Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện cổ phần hoá Công ty Xây dựng Hội An, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối, theo lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 72/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông