Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4732/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu ắc quy chì đã qua sử dụng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 4361/VPCP-KG ngày 07/8/2007 của Văn phòng Chính phủ và theo đề nghị của Cục Cảnh sát môi trường, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tại công văn số 695/CV-C36 (P3) ngày 30/7/2007 về việc nhập khẩu ắc quy chì đã qua sử dụng (sao gửi kèm để các đơn vị triển khai thực hiện), Tổng cục Hải quan có một số ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó thủ tướng tại công văn 4361/VPCP-KG nêu trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và buộc các doanh nghiệp phải tái xuất chất thải nguy hại trở lại nước xuất khẩu, xong trước ngày 31/8/2007.

2. Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm trong các năm vừa qua một số doanh nghiệp thường nhập khẩu trái phép chất thải nguy hại, phế liệu ảnh hưởng đến bảo vệ môi trường, cần tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phát hiện và ngăn chặn, tuyệt đối không để doanh nghiệp đưa chất thải nguy hại vào lãnh thổ Việt Nam như thời gian vừa qua.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (Đ/c Trung);
- Bộ Công an;
- UBND TP Hải phòng;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GQ(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4732/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu ắc quy chì đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4732/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 17/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản