Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4731/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng ngọc trai xuất nhập khẩu  

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2185/HQTP-NV ngày 31/07/2007 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng ngọc trai xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; Chú giải chi tiết HS của Tổ chức Hải quan thế giới thì:

Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấp đã được đánh bóng, phân loại và có hoặc không xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển thuộc mã 7116.10.00.00.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS thuế, Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục KTSTQ; vụ KTTT-XNK;
- Các Trung tâm PTPL MB, MT, MN;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc