Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4725/TCHQ-KTTT

V/v Xử lý thuế nhập khẩu máy tính xách tay

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 708/QPFL-HQ ngày 27/7/2007 Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn Bình Định về việc thuế nhập khẩu 01 máy tính xách tay nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 01/6/2007, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2988/TCHQ-KTTT xử lý thuế nhập khẩu 01 máy tính xách tay nhập khẩu tạo tài sản cố định của Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn Bình Định. Tuy nhiên, theo phản ảnh của doanh nghiệp tại công văn số 708/QPFL-HQ  ngày 27/7/2007 nêu trên, thì tại công văn số 713/HQBĐ-NV ngày 25/7/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định trả lời doanh nghiệp là mặt hàng này không thuộc nhóm máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho sản xuất nên không được miễn thuế. Tại các văn bản (Nghị định số 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 113/2005/TT-BTC; số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính) chỉ quy định thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định (không quy định thiết bị, máy móc đó phải sử dụng trực tiếp cho sản xuất). Việc xác định thế nào là tài sản cố định đã được hướng dẫn tại công văn số 4023/TCHQ-KTTT ngày 31/8/2006 của Tổng cục Hải quan. Do vậy, máy tính xách tay của doanh nghiệp nhập khẩu để phục vụ cho công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu đáp ứng đủ 04 tiêu chuẩn của tài sản cố định và thuộc Danh mục lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư, thì cũng được miễn thuế theo khoản 6, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Định xem xét và nghiên cứu kỹ các văn bản quy định và hướng dẫn về ưu đãi đầu tư để xử lý về thuế đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục để hướng dẫn xử lý tiếp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4725/TCHQ-KTTT V/v Xử lý thuế nhập khẩu máy tính xách tay do Tổng Cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4725/TCHQ-KTTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 17/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Thị Bình An
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản