Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4719/TCHQ-KTTT
V/v giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty XNK thiết bị toàn bộ
(16-18 Tràng Thi –HN)
- Công ty XNK và hợp tác đầu tư GTVT
(61 Hàm Long – Hà Nội)
- Công ty Cung ứng nhân lực & TM Quốc tế HN
(358 đường Láng – HN)
- Công ty Thương mại và du lịch
(49 Hàng Bồ - HN)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Công ty XNK thiết bị toàn bộ, Công ty XNK và hợp tác đầu tư GTVT, Công ty Cung ứng nhân lực & TM Quốc tế HN, Công ty thương mại và du lịch có phát sinh nợ thuế của mặt hàng ôtô nhập khẩu đề nghị cho thông quan hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô bị truy thu thuế trước đây Tổng cục Hải quan đã có thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 08/9/2006 tạm giải toả cho các doanh nghiệp đến khi có quyết định mới.

Để xử lý các trường hợp trên trong điều kiện cơ quan Hải quan chưa có hướng dẫn xử lý đối với các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu Tổng cục Hải quan đồng ý để các Công ty có tên nêu trên được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đến 31/10/2007, với điều kiện:

- Ngoài khoản nợ thuế truy thu của các lô hàng ôtô nhập khẩu năm 2004-2005, các doanh nghiệp này không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác;

- Đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế;

- Các lô hàng mới phát sinh nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An