Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4709 TCHQ/ KTTT
V/v đôn đốc nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại XNK An Sinh
(24 Tuệ Tĩnh - Hà Nội)
-Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh

 

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 32/ASC ngày 17/09/2003 của Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Sinh về việc xin chậm nộp thuế và thực hiện nộp thuế theo lịch cam kết, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các quy định hiện hành thì Tổng Cục Hải quan không có thẩm quyền cho phép Công ty được chậm nộp thuế; Việc nộp thuế vào NSNN đúng thời hạn quy định là trách nhiệm của Công ty. Công ty chậm nộp thuế theo thông báo thuế thì phải chấp hành nộp phạt chậm nộp thuế theo quy định của Luật thuế và không được phép làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá.

Qua kiểm tra Công ty có nợ thuế tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Vì vậy, yêu cầu Công ty làm việc với Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để sớm giải quyết dứt điểm số thuế còn nợ.

Tổng Cục thông báo để Công ty biết và có trách nhiệm giải quyết sớm số nợ thuế tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vào Ngân sách nhà nước./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

Hoả Ngọc Tâm