Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4703/TCHQ-CNTT & TK
V/v thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin,thay đổi mã số XNK

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố
-Cục ĐT CBL, Vụ KTTT XNK

 

Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 8 - 10 - 2001 của Tổng Cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ ngày 15 - 06 - 2003 đến ngày 23 - 09 - 2003, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được thông báo của Hải quan các tỉnh, thành phố về những thương nhân thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK, giải thể, ngừng hoạt động, bị tước giấy chứng nhận ĐKKD hoặc trốn khỏi địa chỉ đăng ký. Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã tiến hành tập hợp các mã số thương nhân XNK thuộc các diện nên trên bao gồm:

1- 232 thương nhân giải thể, ngừng hoạt động hoặc bị tước giấy chứng nhận ĐKKD (Phụ lục 1 kèm theo).

2- 26 thương nhân thay đổi mã số XNK (Phụ lục II kèm theo)

3- 63 thương nhân thay đổi thông tin được cấp lại giấy chứng nhận MS XNK (Phụ lục III kèm theo).

Cục CNTT & Thống kê Hải quan xin thông báo tới Hải quan các tỉnh, thành phố, các Vụ, Cục liên quan của Tổng cục biết để theo dõi.

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

 

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN NGỪNG HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ HOẶC BỊ TƯỚC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Kèm theo công văn số 1703/TCHQ-CNTT&TK ngày 25 tháng 9 năm 2003)

 

STT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Ngày GT

Cục Hải quan: Thành phố Hà Nội

1

0100109219

Cty Hỗ trợ Phát triển Công nghệ

01-09-2003

2

0301746426007

Cty len Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc

05-09-2003

3

0500234976

Cty May thêu XNK Sơn Hà

05-09-2003

Cục Hải quan :Thành phố Hồ Chí Minh

4

0100514792001

Chi nhánh Cty TNHH SX Thương mại Châu á

12-09-2003

5

0100773839001

Chi nhánh Cty TNHH Kỹ thuật Diethelm

01-09-2003

6

0101239965

Cty TNHH Hỗ trợ SX Đông Nam á

05-09-2003

7

0300824368

Cty LD TNHH Ccl Sài Gòn

01-09-2003

8

0300856320

Cty TNHH Thương mại DV Thiên Phúc

23-09-2003

9

0300888890

Cty TNHH Thương mại Việt Hưng

23-09-2003

10

0300895150

DNTN DV Thương mại Mỹ á

01-09-2003

11

0300916361

DNTN Thương mại Tiến Thành

01-09-2003

12

0300917728

DNTN Thương mại Nguyễn Phúc Hồng Anh

12-09-2003

13

030037682

DNTN Thương mại Huỳnh Trung

01-09-2003

14

0300954952

Cty TNHH Thương mại DV Hồng Linh

23-09-2003

15

0300990830

Cty TNHH Thương mại Thành Châu

12-09-2003

16

0301019371

Cty TNHH TN Việt Hạnh

01-09-2003

17

0301026354

Cty TNHH May thêu Thương mại Nam Thắng

23-09-2003

18

0301048076

Cty TNHH SX DV Thương mại Cơ Thông

23-09-2003

19

0301049376

Cty TNHH Thương mại Vương Thể

04-09-2003

20

0301120879

Cty TNHH Thương mại DV Vĩnh Thành Hưng

01-09-2003

21

0301218352

Cty TNHH Thương mại Kim Tháp

23-09-2003

22

0301308905

Cty TNHH Thương mại DV Sao Mai

01-09-2003

23

0301328027

Cty TNHH Thương mại Hoàn Thành

23-09-2003

24

0301339607

Cty TNHH Thương mại Dược phẩm Hồng Vân

23-09-2003

25

0301340070

Cty TNHH May Tân Tiến

16-09-2003

26

0301382112

Cty TNHH Thương mại và DV Mai Long

01-09-2003

27

0301414004

Cty TNHH Thương mại Tường Vạn

01-09-2003

28

0301414935

Cty TNHH May và Thương mại Kim Ngân

23-09-2003

29

0301417728

DNTN Thương mại Nam Trinh

16-09-2003

30

0301420135

DNTT SX GC Hàng TCMN Hoa Vạn

01-09-2003

31

0301420720

Cty TNHH Thương mại Cao Mỹ Thuật

23-09-2003

32

0301421058

Cty TNHH Thương mại Long Thành

01-09-2003

33

0301424933

Cty TNHH Cơ điện lạnh DV Vinh Sơn

12-09-2003

34

0301425038

Cty TNHH Thương mại và DV Sao Bắc Đẩu

23-09-2003

35

0301427892

Cty TNHH Thương mại DV Hoà Phú Hưng

01-09-2003

36

0301430172

Cty TNHH XD và Thương mại Bảo Huy

01-09-2003

37

0301437650

Cty TNHH Thương mại Kiên Long

01-09-2003

38

0301438171

Cty TNHH Thành Đạt

01-09-2003

39

0301438492

Cty TNHH Thương mại Việt Phong

12-09-2003

40

0301438527

Cty TNHH Thương mại Việt Diệu

23-09-2003

41

0301439062

Cty TNHH SX Giấy Cao Hùng

04-09-2003

42

0301439432

Cty TNHH DV Kỹ thuật Cơ điện Giao Minh

01-09-2003

43

0301439591

DNTN Thương mại DV Chi Chi

01-09-2003

44

0301440029

Cty TNHH Thương mại DV Dương Hoàng

23-09-2003

45

0301440364

Cty TNHH May Hải Phòng

16-09-2003

46

0301442354

Cty TNHH Thương mại Phú Mã

23-09-2003

47

0301443125

Cty TNHH May mặc Thương mại Tất Thành

23-09-2003

48

0301443848

Cty TNHH Thương mại DV An Bách

23-09-2003

49

0301443855

Cty TNHH Thương mại Gia Anh

23-09-2003

50

0301444834

Cty TNHH DV Du lịch và TN Vạn Ninh

12-09-2003

51

0301445267

Cty TNHH Thương mại Cao Phát

23-09-2003

52

0301447112

Cty TNHH Thương mại Y.L

23-09-2003

53

0301447225

Cty TNHH Thương mại Nguyễn Hoàng

01-09-2003

54

0301448500

Cty TNHH XD Thương mại DV An Thịnh

23-09-2003

55

0301448613

Cty TNHH May mặc Thương mại Hằng Gia

01-09-2003

56

0301448878

Cty TNHH Thương mại Việt Thắng II

23-09-2003

57

0301451567

DNTN Mỹ Nghệ Tân Hảo

23-09-2003

58

0301452708

Cty TNHH Thương mại Hồng Phú

23-09-2003

59

0301453966

Cty TNHH Thương mại Nguyễn Chương

23-09-2003

60

0301455025

Cty TNHH Dệt Quyết Thắng

01-09-2003

61

0301460346

Cty TNHH DV Thương mại Rạng Ban Mai

23-09-2003

62

0301465591

Cty TNHH Thương mại Tiếp thị T & M

01-09-2003

63

0301466098

Cty TNHH Thương mại Y Lực

23-09-2003

64

0301466098

Cty TNHH DV Thiết kế Tạo mẫu Kim Trang

23-09-2003

65

0301467951

Cty TNHH Thương mại DV Phúc Thiên Long

23-09-2003

66

0301469317

Cty TNHH SX Thương mại DV Đại Thắng

23-09-2003

67

0301473458

Cty TNHH Thương mại DV SX Nhân Thiện

23-09-2003

68

0301479428

Cty TNHH XD Thương mại DV Minh Thịnh

23-09-2003

69

0301479795

Cty TNHH Thương mại Minh Hùng

23-09-2003

70

0301482318

DNTN Hồng Thanh

23-09-2003

71

0301482903

Cty TNHH Thương mại Quang Huy

23-09-2003

72

0301483600

Cty TNHH Thương mại Ngọc Tấn

23-09-2003

73

0301483992

DNTN Tân Châu I

01-09-2003

74

0301484876

Cty TNHH Thương mại XD SX Tân Phú Vinh

23-09-2003

75

0301485679

Cty TNHH Thương mại DV Chấn Thành

23-09-2003

76

0301488101

DNTN SX Bao bì nhựa Kiến Vinh

01-09-2003

77

0301489088

Cty TNHH SX Thương mại DV Phú Thọ

23-09-2003

78

0301490767

Cty TNHH Thương mại DV Tỷ Phát

23-09-2003

79

0301535087

Cty TNHH SX Thương mại Tân Tân Phong

23-09-2003

80

0301540961

Cty TNHH Phương Hoàng Anh

23-09-2003

81

0301605577

Cty TNHH SX Thương mại Tâm Đức

23-09-2003

82

0301610150

DNTN Thương mại DV Nhật Nhật Tân

23-09-2003

83

0301620261

Cty TNHH Thương mại DV Mặt Trời Việt

23-09-2003

84

0301624361

Cty TNHH SX Mỹ Thái

23-09-2003

85

0301646037

Cty TNHH Thương mại Minh Thi

01-09-2003

86

0301648161

Cty TNHH SX Thương mại Viết Cường

01-09-2003

87

0301648203

Cty TNHH Thương mại SX An Phạm

23-09-2003

88

0301649341

Cty TNHH SX Thương mại Trường Phát

05-09-2003

89

0301660183

Cty TNHH Thương mại Hải Hưng Long

05-09-2003

90

0301671604

Cty TNHH Thương mại Thiết kế Sila

01-09-2003

91

0301680510

Cty TNHH Thương mại DV Quốc Hưng

23-09-2003

92

0301684755

Cty TNHH Thương mại Hoàng Kim Phát

23-09-2003

93

0301687322

Cty TNHH Thương mại DV Tin học Nguyễn Việt Thành

23-09-2003

94

0301693157

Cty TNHH Thương mại DV Tân Thạch Anh

01-09-2003

95

0301698109

Cty TNHH Thương mại Đắc Lộc

23-09-2003

96

0301705099

Cty TNHH Thương mại DV Đồng Phát

23-09-2003

97

0301707924

Cty TNHH Thương mại DV SX Xuân San

23-09-2003

98

0301709343

Cty TNHH SX Thương mại An Đạt Phước

23-09-2003

99

0301721929

Cty TNHH Thương mại DV P & N

23-09-2003

100

0301724172

Cty TNHH Thương mại Dv Ngôi Sao Đỏ

23-09-2003

101

0301725659

Cty TNHH Thương mại DV Phú Bình

23-09-2003

102

0301728956

Cty TNHH Biển Nam

01-09-2003

103

03011731187

Cty TNHH Thương mại Triển Hảo

16-09-2003

104

0301767916

Cty TNHH Thiện Phú

23-09-2003

105

0301177617

Cty TNHH Thương mại Đại Phú Hoà

23-09-2003

106

0301789324

Cty TNHH May Tân Tiến Thành

01-09-2003

107

0301789525

Cty TNHH DV Thiết kế Tạo mẫu S.T.A.

01-09-2003

108

0301794701

Cty TNHH Thương mại DV Trần Dương

23-09-2003

109

0301807809

Cty TNHH SX Thương mại Tân Đông Sơn

23-09-2003

110

0301816320

Cty TNHH Thương mại SX Việt Thịnh

23-09-2003

11

0301819201

Cty TNHH Thương mại Bùi Phát

01-09-2003

112

0301845233

Cty TNHH Thương mại DV Tư vấn Đầu tư N.A.T.I.S

23-09-2003

113

0301848675

Cty TNHH Thương mại ích Phúc ổn

23-09-2003

114

0301848925

Cty TNHH Thương mại DV Kim Thụ

23-09-2003

115

0301850508

Cty TNHH Thương mại DV XD Đại Anh Phát

23-09-2003

116

0301851935

Cty TNHH Hoa Quận

01-09-2003

117

0301852047

Cty TNHH Thương mại DV La San

23-09-2003

118

0301852079

Cty TNHH Tân Như ý

01-09-2003

119

030173248

DNTN TM Sơn Trường

01-09-2003

120

0301878937

Cty TNHH O.K Mỹ Việt

01-09-2003

121

0301883535

Cty TNHH Thương mại Lâm Châu

05-09-2003

122

0301884779

Cty TNHH Thương mại DV Hưng Hưng Thành

01-09-2003

123

0301929691

Cty TNHH Thương mại DV Đại Lợi

23-09-2003

124

0301932101

Cty TNHH Thương mại Bạch Vân

23-09-2003

125

0301932969

Cty TNHH SX Thương mại Thuận Quý

01-09-2003

126

0301941385

Cty TNHH XD Thương mại DV Phú Hoa

v

127

0301949289

Cty TNHH Thương mại DV Tân ánh Dương

23-09-2003

128

0301965322

Cty TNHH SX Thương mại DV Siêu Điện tử

23-09-2003

129

0301970277

Cty TNHH Thương mại và DV Đồng Thịnh

23-09-2003

130

0301970957

Cty TNHH XD Thương mại Nam Bình

23-09-2003

131

0301972979

Cty TNHH Thương mại DV Quảng Đà

23-09-2003

132

0301973700

Cty TNHH Thương mại Phú Hải

12-09-2003

133

0301975930

Cty TNHH Thương mại DV Long Biên

23-09-2003

134

0301980881

Cty TNHH Thương mại DV Đại Phú Kim

23-09-2003

135

0301981878

Cty TNHH SX Thương mại Hồng Tấn

23-09-2003

136

0302007379

Cty TNHH Thương mại DV Chu Lê

23-09-2003

137

0302007442

Cty TNHH Thuỷ sản Sài Gòn

01-09-2003

138

0302007925

Cty TNHH Thương mại DV Minh Tâm

01-09-2003

139

0302017659

Cty TNHH Thương mại DV XD Liên Hiệp Phong

01-09-2003

140

0302020161

Cty TNHH Tư vấn Thương mại DV Vinh Luật

23-09-2003

141

0302024631

Cty TNHH Sáng Lập

23-09-2003

142

03020345721

Cty cổ phần Công nghệ Hải Huy

12-09-2003

143

0302038320

Cty TNHH Phương Hào

01-09-2003

144

0302042278

Cty TNHH Thuỷ sản Như ý

01-09-2003

145

0302052526

Cty TNHH SX Thương mại Hân á

01-09-2003

146

030208214

Cty TNHH SX Thương mại Tân Xương Chung Sanh

23-09-2003

147

0302091035

Cty TNHH XD Thương mại DV SX Tân Đại Việt

23-09-2003

148

0302106475

Cty TNHH XD Thương mại DV SX Xuân Hải

23-09-2003

149

0302118706

Cty TNHH Thương mại và Công nghiệp Sinh Mã

16-09-2003

150

030211941

Cty TNHH DV Thương mại Kim An

23-09-2003

151

0302123488

Cty TNHH Thương mại SX DV XD Gia Hân

23-09-2003

152

0302123921

Cty Cổ phần Thương mại Mỹ phẩm An Việt

01-09-2003

153

0302124428

Cty TNHH Thương mại SX Thập Thiện

01-09-2003

154

0302126030

Cty TNHH Thương mại và DV Thông tin Dữ liệu Việt Nam

23-09-2003

155

0302126922

Cty Cổ phần Bảo Lâm Sơn

01-09-2003

156

03021333655

Cty TNHH Thế Kỷ Điện Toán

23-09-2003

157

030213933

Cty TNHH Giao nhận Hàng hoá Đông Phương

05-09-2003

158

0302150668

Cty TNHH Thương mại DV Viễn thông Đông Tín

01-09-2003

159

0302177772

Cty TNHH Dệt Huynh Đệ

12-09-2003

160

0302185572

Cty TNHH Thương mại DV SX Long Hồ

23-09-2003

161

0302210959

Cty TNHH Phương Liên

23-09-2003

162

0302212466

Cty TNHH SX Thương mại XD Tân Khoa

05-09-2003

163

0302215890

Cty TNHH Thương mại Vĩnh Hoàng

01-09-2003

164

0302228508

Cty TNHH Thương mại XD Du lịch Kim Ngưu

01-09-2003

165

0302232293

DNTN Nhật Minh

23-09-2003

166

0302234999

Cty TNHH Thương mại và DV S.I.C

01-09-2003

167

0302237767

Cty TNHH SXThương mại DV Thu Thanh

01-09-2003

168

0302244612

Cty TNHH Thương mại DV XD Phú Đạt

23-09-2003

169

0302259785

Cty Cổ phần XD Thương mại và Du lịch Thiên Lộc

01-09-2003

170

030223598

Cty TNHH XD Thương mại Thuận Phát

23-09-2003

171

0302267255

Cty TNHH DV KHKT Mạnh Long

01-09-2003

172

030223629

Cty TNHH Hoá Việt

01-09-2003

173

0302296272

DNTN Hoành Kiều

23-09-2003

174

0302320831

Cty TNHH SX Thương mại DV Q.V

23-09-2003

175

0302328125

Cty TNHH Thương mại DV Nguyễn Duy Nguyên

23-09-2003

176

0302339448

Cty TNHH Thương mại DV Kỹ thuật Vũ Anh

01-09-2003

177

0302339504

Cty TNHH XD Thương mại XNK ánh Dương

23-09-2003

178

0302345748

DNTN XD DV Thương mại và Du lịch Thiên Tích

01-09-2003

179

0302351068

Cty TNHH Thương mại DV Quốc Hà

23-09-2003

180

0305357260

Cty TNHH SX Thương mại Đồng Phát

23-09-2003

181

0302364733

Cty TNHH Đô Thành

01-09-2003

182

0302367660

Cty TNHH Thương mại DV và Tư vấn An Hưng

01-09-2003

183

0302396083

Cty TNHH Cơ khí Chen Hone Việt Nam

01-09-2003

184

0302417294

Cty Cổ phần H. B. T.

01-09-2003

185

0302417600

DNTN Việt Thành

12-09-2003

186

0302423383

Cty TNHH Thương mại Du lịch Ân Trúc

01-09-2003

187

0302435007

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Kim Hoa

23-09-2003

188

030237251

Cty TNHH Hoàng Nhật

01-09-2003

189

0302438833

Cty TNHH SX Thương mại DV Tin học Liên ý

01-09-2003

190

0302439192

Cty TNHH SX và Thương mại Hải Ngân

01-09-2003

191

030268330

Cty TNHH Thương mại và DV Thanh Vân

01-09-2003

192

0302477261

DNTN Thương mại và SX Tuấn Việt

04-09-2003

193

0302488577

Cty TNHH Thương mại DV XD Quang Vinh

05-09-2003

194

0302493129

Cty TNHH SX Thương mại Him Lam

23-09-2003

195

030250389

Cty TNHH XNK Văn Minh

01-09-2003

196

0302520245

Cty TNHH DV Thương mại L và T

23-09-2003

197

0302521418

Cty TNHH Thương mại Việt Pháp

01-09-2003

198

0302529826

Cty TNHH SX Thương mại Vĩnh Thành

05-09-2003

199

0302531906

Cty TNHH Thương mại Dâng Phong

08-09-2003

200

0302602353

Cty TNHH Thương mại Hồng Phấn

01-09-2003

201

0302617582

Cty TNHH Thương mại và DV Phú Hương

01-09-2003

202

0302626890

Cty TNHH Thương mại Hạnh Bình

01-09-2003

203

0302771048

Cty TNHH Thương mại Lê Gia

01-09-2003

204

0302805642

Cty TNHH Công nghệ Tin học Việt Thành

05-09-2003

205

0302844881

Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ H và T

01-09-2003

206

0302858154

Cty TNHH Thương mại XNK Hối Hoàng

12-09-2003

207

030295969

Cty TNHH SX Thương mại Phú Đắc

16-09-2003

208

0302996210

Cty Cổ phần C.V. N

16-09-2003

Cục Hải quan: Thành phố Hải Phòng

209

0100372026006

Chi nhánh Cty TNH Nhật Linh

01-09-2003

210

0200130694

Cty Container phía Bắc

05-09-2003

Cục Hải quan: tỉnh Lào Cai

211

5300100420

Cty Lương thực Lào Cai

05-09-2003

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá

212

2800562650

DNTN Tiến Độ

01-09-2003

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà

213

4200397127

Cty TNHH Thuỷ sản Toàn Cầu

12-09-2003

214

4200423761

Cty TNHH Nam á

12-09-2003

215

4200476770

Cty TNHH Liên doanh Vina - Lee

12-09-2003

Cục hải quan: Tỉnh Bình Dương

216

3700255739

Cty TNHH Sứ Kỹ thuật Trandi

05-09-2003

217

3700309335

Cty TNHH Long Phú

01-09-2003

218

3700337212

DNTN Thân Triển

01-09-2003

219

3700386717

Cty TNHH Công nghiệp Phi Thái

01-09-2003

220

3700417700

Cty TNHH Bắc Nghĩa

01-09-2003

Cục Hải quan: Tỉnh Tây Ninh

221

3900329064

Cty TNHH Makalot Garment (Việt Nam)

01-09-2003

222

3900329258

Cty TNHH Kyung Nam Việt Nam

01-09-2003

Cục Hải quan tỉnh Long An

223

1100439385

DNTN Thái Tỷ

01-09-2003

224

1200100564

Cty Xay xát Chế biến Lương thực XK

22-09-2003

Cục Hải quan: Tỉnh Đồng Tháp

225

1400104781

Cty Thủy nông & Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp

01-09-2003

Cục Hải quan: Tỉnh An Giang

226

1600153176

DNTN Hải Đến

01-09-2003

227

1600166591

Cty TNHH Thái Hiển

01-09-2003

228

1600359995

Cty TNHH Thương mại và DV Lê Quân

12-09-2003

229

1600383476

Cty TNHH Thương mại Tân Tiến

01-09-2003

Cục Hải quan: Tỉnh Cần Thơ

230

1800155029

Cty TNHH Tấn Phước

01-09-2003

231

1800277997

Cty TNHH Minh Bảo

01-09-2003

Cục Hải quan: Tỉnh Cà Mau

232

2000226402

XN Cung ứng và Chế biến hàng XK Minh Phú

01-09-2003

PHỤ LỤC II:
DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐỔI MÃ SỐ XNK

(Kèm theo công văn số 4703/TCHQ-CNTT & TK ngày 25 tháng 9 năm 2003)

STT

Mã số cũ

Tên cũ

Mã số mới

Tên mới

Ngày đổi

Cục Hải quan Thành phố HCM

1

0100100470010

Chi nhánh Tổng Cty Da Giầy Việt Nam tại TPH

030144783009

Xí nghiệp Keo dán Bình An

22-07-2003

2

0300267734

Cửa hàng Vạn Phát

0302905703

Cty TNHH Thương mại Liên Hiệp Phát

25-06-2003

3

0302229942

DNTN Lan Anh

0302881361

DNTN Lan Anh

25-06-2003

4

0302361309

DNTN Hoa Cương

0302893053

DNTN Hoa Cương

25-06-2003

5

0302488295

DNTN Tân Lộc Hùng

0302940190

Cty TNHH Tân Lộc Hùng

19-06-2003

6

0302534209

DNTN Đại Hoàng Gia

0302989661

DNTN Hoàng Gia

01-09-2003

7

0302575188

Cty TNHH SX Thương mại DV Khải Thịnh

0302915589

Cty TNHH SX Thương mại Khải Thịnh

16-09-2003

8

0302579270

DNTN Siêu Sơn

0302915645

DNTN Siêu Sơn

31-07-2003

9

0302888409

DNTN SX Thương mại K.M.G

0303006473

DNTN SX Thương mại KMG

16-09-2003

10

2100114269

Cty Dược Vật tư Y tế Trà Vinh

2100274872

Cty Cổ phần Dược Trà Vinh

08-08-2003

11

0302918075

Cơ sở Tiến Phát

0302940722

DNTN Tân Tiến Phúc

31-07-2003

Cục Hải quan TP. Hải Phòng

12

0200130694

Cty Container phía Bắc

0200453688

Cty Cổ phần Container Việt Nam

12-05-2003

13

0200151422

Nhà máy bao bì PPq

0200545032

Cty Cổ phần bao bì PHươNG PHáP

26-05-2003

14

0200222514

Trung tâm Thương mại Tư nhân Minh Châu

0200552142

Cty TNHH Minh Châu

30-07-2003

15

0200542962

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ và xây dựng M

0200550667

Cty Cổ phần Minh Tân

17-07-2003

16

0800003401

Cty Giày Hải Dương

0800281021

Cty Cổ phần Giầy Hải Dương

30-07-2003

Cục Hải quan Cao Bằng

17

0800000785001

Chi nhánh Cty TNHH Phả Lại Hà Giang

5100174263

Cty TNHH Phả Lại

16-09-2003

Cục Hải quan Quảng Ninh

18

5700101330

Cty Thương mại Hạ Long

5700461164

Cty Cổ phần SX và Thương mại Hạ Long

05-09-2003

Cục Hải quan Thanh Hoá

19

2800222693

HTX SX Vật liệu XD Hồng Phúc

2800564834

HTX SX Vật liệu xây dựng Hồng Phúc

16-09-2003

Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

20

3300101237

Cty XNK Hải sản Sông Hương

3300357422

Cty Cổ phần Sông Hương A.S.C

30-07-2003

Cục Hải quan Bình Dương

21

3700151673

Cty Cổ phần Vĩnh Khánh

3700510650

Cty Cổ phần Vĩnh Khánh

17-07-2003

22

3700311542

Phước Thành

3700508852

Cty TNHH Gốm sứ Phước Thành

08-08-2003

Cục Hải quan Cần Thơ

23

1800158622

Cty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

1800518314

Cty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

26-08-2003

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

24

0100101756

Tổng Cty Rau quả Việt Nam

0101385740

Tổng Cty Rau quả Nông sản

08-0802003

25

0100100470005

Cty SX Thương mại và Dịch vụ Da Giầy

0101375340

Xí nghiệp dịch vụ Thương mại Da giầy

08-08-2003

Cục Hải quan Đồng Nai

26

3600254178

Nhà máy Bao bì Biên Hoà

3600648493

Cty Cổ phần Bao bì Biên Hoà

15-09-2003

PHỤ LỤC III:
DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MS XNK

(Kèm theo Công văn số 4703/TCHQ-CNTT & TK ngày 25 tháng 09 năm 2003)

STT

Mã số thuế

Tên đơn vị

Ngày GT

Cục Hải quan: Thành phố Hà Nội

1

0100109219

Cty TNHH Vật liệu nổ Công nghiệp

11-09-2003

2

0100598908

Cty Chế tạo máy biến áp Hà Nội

15-09-2003

3

0100777230

Cty TNHH SX Máy tính Sing PC

03-09-2003

4

0100994563

Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Minh Anh

15-09-2003

5

0101098954

Cty TNHH SD Việt Nam

19-09-2003

6

0100777713

Cty TNHH Vạn Hoa

23-09-2003

7

0101049354

Cty Thiết bị Vệ sinh Việt ý

22-09-2003

8

0101098954

Cty TNHH SD Việt Nam

19-09-2003

9

0101241932

Cty TNHH Anh Thu

22-09-2003

10

0100108328009

Xí nghiệp Thương mại và Xây dựng Công trình

07-07-2003

11

0100121262002

Trung tâm Phát triển Văn hoá Thông tin

07-07-2003

12

0100383596

Cty TNHH Hoa Sen

08-08-2003

13

0101074960

Cty TNHH Tư vấn Trắc địa & Dịch vụ Khảo sát Xây dựng

18-08-2003

14

4600283621

Cty Cổ phần Meinfa

14-07-2003

15

3600237824001

Chi nhánh Cty TNHH Thép BHP Lysaght Việt Nam

12-09-2003

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

16

0300381839

Cty TNHH Điện tử Thủ Đức

16-09-2003

17

0300381966001

Nhà máy nhựa Tân Phú

08-09-2003

18

0300381966002

Nhà máy nhựa Vân Đồn

04-09-2003

19

0300381966006

Xí nghiệp Thương mại dịch vụ nhựa Số 1

16-09-2003

20

0300630845

Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Phú

01-09-2003

21

0301068918

Cty TNHH Kỹ thuật Điều khiển

04-09-2003

22

0301397535

Cty TNHH Phúc Yên

08-09-2003

23

0301443333

Cty TNHH SX và Thương mại Duy đạt Bổn

16-09-2003

24

0301480913

Cty Cổ phần Giấy Sài Gòn

16-09-2003

25

0301757918

Cty TNHH Động Lực

08-09-2003

26

0301792302

Cty TNHH Xây dựng Thương mại Vương Trần

08-09-2003

27

0301886575

Cty TNHH SX Thương mại Tân Nguyên Phát

01-09-2003

28

0302019141

DNTT SX XNK Phú Cường

16-09-2003

29

0302137787

Cty TNHH Tấn Phát

16-09-2003

30

0302147665

Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Công trình 66

04-09-2003

31

0302173351

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ DTNV

01-09-200308-09-2003

32

0302283040

Cty TNHH Dịch vụ SX và Kinh doanh Kết Đoàn

04-09-2003

33

0302292461

Cty TNHH Thương mại và SX Đông Hưng

04-09-2003

34

0302455074

Cty Cổ phần SX Thương mại Kỳ Phát

04-09-2003

35

0302589656

Cty TNHH Nhất Vang

04-09-2003

36

0302611083

Cơ sở phôi giày Hữu Thịnh

16-09-2003

37

0302630417

Cty TNHH Gia dụng cao cấp

16-09-2003

38

0302765460

Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kỹ thuật

08-09-2003

39

0302866758

Cty Cổ phần Thương mại Kim Đại

01-09-2003

40

0302870715

Cty Cổ phần XNK Cơ Điện Lạnh Đông á

16-09-2003

41

0302875199

Cty TNHH Thương mại Bắc Hà Minh

08-09-2003

42

0302978130

Cty TNHH T.S Mỹ An

16-09-2003

Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

43

0200155547

Cty Lắp máy & xây dựng 69-2

13-08-2003

44

0200158354

Cty NHH Thế Kỷ

08-06-2003

45

0200170658

Cty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ

14-07-2003

46

0800011924

Cty Cổ phần Dệt may & Da giầy xuất khẩu Hải Dương

14-07-2003

47

0900198264

Cty TNHH Phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

08-08-2003

48

0200145588008

Cty SX thức ăn chăn nuôi thuỷ sản gia súc gia cầm Con Rồng

28-08-2003

49

0200150796

Cty Giày Phúc An

05-09-2003

Cục Hải quan Bình Dương

50

3700380232

Cty TNHH Hoá Mỹ phẩm Quốc tế

18-08-2003

51

3700446476

Cty TNHH Moa Vina

17-09-2003

Cục Hải quan Đồng Nai

52

3600370181

DNTN Tân Biên

14-07-2003

53

3600282841

Cty TNHH Cao su Kỹ thuật Thành Mỹ

22-09-2003

Cục Hải quan Long An

54

1200100123

Cty Rau quả Tiền Giang

07-07-2003

55

1100581078

Cty NHH Dang Khoa Bags

28-08-2003

Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng

56

0400101450019

 Cty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng

08-08-2003

Cục Hải quan Thanh Hoá

57

2800222580

Cty Xây dựng SX Công nghiệp và XNK Thanh Hoá

28-07-2003

Cục Hải quan Lào Cai

58

300207572

Cty TNHH xăng dầu Chiến Thắng

07-07-2003

Cục Hải quan Quảng Ninh

59

5700100168

Cty Cơ khí và xây lắp công nghiệp Quảng Ninh

25-08-2003

60

5700370774

Cty TNHH Thức ăn Gia súc Thiên Thiến Việt

21-07-2003

61

5700458323

Cty Hữu hạn Công thương Hải Ninh

27-08-2003

Cục Hải quan Quảng Bình

62

3100126971

Cty Gốm sứ Covevco 11

14-07-2003

Cục Hải quan Cần Thơ

63

1800154642

Cty TNHH Thành Đạt

24-07-2003