Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4696/VPCP-TCCB
V/v bàn giao tài sản thuộc Đề án 112 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:  Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4553/VPCP-TCCB ngày 16 tháng 8 năm 2007 về việc không tiếp nhận cơ sở hạ tầng Cổng thông tin điện tử và các hạng mục thuộc Mạng tin học diện rộng của Chính phủ (CPNet) thuộc Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Văn phòng Chính phủ không tiếp nhận Mạng tin học diện rộng của Chính Phủ (vì Mạng này chưa được nâng cấp) và Cổng thông tin điện tử thuộc Đề án 112 của Chính phủ từ Ban Điều hành 112 của Chính phủ về Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ và Website Chính phủ;

2. Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ và các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4294/VPCP-CN ngày 3 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao các kết quả của Đề án 112;

3. Giao Website Chính phủ và Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ tìm giải pháp phát triển Website Chính phủ thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ; nâng cấp Mạng tin học diện rộng của Chính phủ (CPNet cũ) theo tinh thần khẩn trương, hiệu quả, tiết kiệm để kịp thời phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ và các Bộ, cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg CP (để b/c);
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính (Cục Quản lý Công sản);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, đơn vị trực thuộc;
- Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg;
- Website CP;
- Lưu: VT, TCCB (6), TD70b

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn