Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4683/TCHQ-CNTT&TKHQ
V/v Cung cấp số liệu thống kê

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Tổng Công ty đường sông miền Bắc - Bộ GTVT

Trả lời công văn số 3808/VP-GTVT ngày 28 tháng 08 năm 2003 của Quý cơ ban, Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan đã tiến hành kiểm tra số liệu nhập khẩu mặt hàng thạch cao trong các năm 2000, 2001, 2002 và 6 tháng đầu năm 2003. Trên cơ sở dữ liệu hiện đang lưu giữ tại Tổng cục Hải quan, Cục công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đã thống kê mặt hàng thạch cao nhập khẩu theo thị trường và gửi kèm theo công văn này để Quý Cơ quan tham khảo.

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

 


THỐNG KÊ NHẬP KHẨU THẠCH CAO

Thời gian: năm 2000

Tên nước xuất

Lượng (tấn)

Trị giá USD

CHINA

FRANCE

GERMANY

INDIA

INDONESIA

JAPAN

KOREA (REPUBLIC)

LAOS

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

UNITED STATES OF AMERICA

87.540

129

1.780

35

119

20.383

41

254.179

200

5.583

264.083

168

1.818.772

38.040

134.326

900

7.240

249.054

14.071

2.129.940

18.000

141.752

4.897.947

22.798

Tổng cộng

634.245

9.472.840

THỐNG KÊ NHẬP KHẨU THẠCH CAO

Thời gian: năm 2001

Tên nước xuất

Lượng (tấn)

Trị giá USD

AUSTRALIA

CHINA

FRANCE

GERMANY

HONGKONG

INDONESIA

JAPAN

LAOS

TAIWAN

THAILAND

UNITED KINGDOM

UNITED STATES OF AMERICA

48

75.832

323

842

6

188

164

199.882

6.723

393.702

23

106

3.274

1.370.900

77.940

156.859

880

3.696

43.761

1.364.177

160.043

7.087.453

5.000

96.058

Tổng cộng

677.843

10.370.041

 


THỐNG KÊ NHẬP KHẨU THẠCH CAO

Thời gian: năm 2002

Tên nước xuất

Lượng (tấn)

Trị giá USD

CHINA

FRANCE

GERMANY

INDONESIA

JAPAN

KOREA (REPUBLIC)

LAOS

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

UNITED KINGDOM

UNITED STATES OF AMERICA

107.034

293

1.531

130

113

61

119.822

21

24.989

486.523

65

59

1.715.068

86.968

262.549

4.131

34.008

6.229

781.600

3.342

503.292

8.600.372

12.982

35.854

Tổng cộng

740.646

12.046.395

THỐNG KÊ NHẬP KHẨU THẠCH CAO

Thời gian: năm 2003

Tên nước xuất

Lượng (tấn)

Trị giá USD

CHINA

FRANCE

GERMANY

HONGKONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

KOREA (REPUBLIC)

LAOS

TAIWAN

THAILAND

UNITED KINGDOM

UNITED STATES OF AMERICA

66.006

531

1.221

27

45

418

123

35

33.101

157

350.768

502

923

1.059.618

118.853

219.977

1.186

288

16.673

34.456

1.170

248.399

24.555

6.208.374

14.590

50.720

Tổng cộng

453.862

7.998.866