Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 467/TĐC-THPC
V/v: NK phụ tùng XM để nghiên cứu sản xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Hữu hạn Công nghiệp GEO-GEAR

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 26-GG/04 ngày 15/4/2004 và công văn giải trình bổ sung số 32/GG/04 ngày 26/4/2004 của Quý công ty do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống yêu cầu xử lý việc nhập khẩu phụ tùng xe máy để làm mẫu nghiên cứu sản xuất. Sau khi xem xét hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty không phải thực hiện cơ chế quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ theo Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với phụ tùng xe máy nhập khẩu theo hợp đồng số 01MPI/GG ngày 26/3/2004 và Phụ lục 1 kèm theo hợp đồng ký kết với Motive Power Industry Co., Ltd.

2. Công ty Hữu hạn Công nghiệp GEO - GEAR không được kinh doanh thương mại các hàng hoá đã nhập khẩu nói trên.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Quý Công ty biết.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Ngô Quý Việt