Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 466/TĐC-THPC
V/v NK phụ tùng và bán thành phẩm phụ tùng XM

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

                            

                             Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Anh em Nam Dương

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 06/CVXNK ngày 26/4/2004 của Quý Công ty do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống và yêu cầu xử lý việc nhập khẩu trụ tay lái xe máy bằng sắt và trụ tay lái chưa hoàn chỉnh. Sau khi xem xét hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty nhập khẩu các phụ tùng xe máy do Công ty hữu hạn phụ tùng xe máy Cường Thái thành phố Ôn Châu sản xuất và do Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Kim Nguyện - Quảng Tây - Trung Quốc cung cấp theo hợp đồng số 04/05/HĐNT ngày 15/4/2004, Invoice số JYIN 202 ngày 15/4/2004.

2. Công ty TNHH Thương mại Anh em Nam Dương chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp trong quá trình lưu thông hàng hoá trên thị trường.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Quý Công ty biết.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Ngô Quý Việt