Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4656/VPCP-QHQT
V/v dự án Công ty TNHH Viet Ortho SRL (100% vốn nước ngoài)

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y Tế, Tài chính , Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động thương binh và Xã hội,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5503 BKH/TĐ&GSĐT ngày 9 tháng 9 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc thực hiện dự án thành lập Công ty TNHH Viet Ortho SRL theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thực hiện dự án thành lập Công ty TNHH Viet Ortho SRL (100% vốn nước ngoài) với mục tiêu hoạt động: thiết kế, chế tạo, thực hiện và bán các bộ phận giả cơ thể người, chỉnh hình các bộ phận bên ngoài cơ thể người theo kích cỡ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi, lấy thêm ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về dự án, xử lý các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép đầu tư cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao