Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4655/VPCP-QHQT
V/v Dự án thành lập CTLD Hồng Thái - SIT Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
 Thương mại, Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Du lịch,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5241 BKH/TĐ&GSĐT, ngày 9 tháng 9 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc thực hiện dự án thành lập Công ty liên doanh Hồng Thái - SIT Việt Nam tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Qua tài liệu, còn nhiều điểm chưa rõ ràng về mặt tài chính của việc thành lập Công ty liên doanh. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nghiên cứu kỹ lại các hồ sơ, có ý kiến giải trình, đề phòng rủi ro.

2. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị phương án xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao