Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4651/VPCP-XDPL
V/v rút Dự án Luật thuế sử dụng đất ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-BTP ngày 15 tháng 8 năm 2007 về việc rút Dự án Luật thuế sử dụng đất ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp về việc rút Dự án Luật thuế sử dụng đất ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội rõ lý do về việc rút Dự án Luật thuế sử dụng đất ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- TTg và các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, TB. Phạm Anh Tuấn,
 các Vụ: KTTH, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (6, Q. 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc