Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4642 TCHQ/ GSQL
V/v đề nghị được giao hàng tại nhà riêng cho các đối tượng ngoại giao mua hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi

Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội
Địa chỉ: C4- Giảng Võ - Hà Nội

 

Trả lời công văn số 231/2003/TM-DV ngày 03/6/2003 của Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội đề nghị cho phép Công ty vận chuyển hàng miễn thuế theo phương thức giao hàng tại địa chỉ của các đối tượng ngoại giao, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 54/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính Quy định quản lý hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế thì Cơ quan Hải quan chỉ quản lý hàng miễn thuế khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu hàng và mỗi tháng một lần kiểm tra chứng từ bán hàng của cửa hàng miễn thuế để thanh khoản tờ khai nhập khẩu. Cửa hàng có trách nhiệm bán đúng thủ tục, đúng đối tượng, đúng định lượng quy định; lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng từ bán hàng của các đối tượng quy định tại Mục II bản Quy định kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-BTC.

Về phương thức bán hàng, địa điểm giao hàng do Công ty quy định và chịu trách nhiệm chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Công ty cần nghiên cứu quy định của các cơ quan chức năng khác quy định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông, chuyên chở trên thị trường để thực hiện theo đúng pháp luật.

Tổng Cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính