Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4640/VPCP-QHQT
V/v các dự án sử dụng vốn  thu được từ viện trợ KHL phi  dự án TK 2001 của CP Nhật Bản

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5493 BKH/TM&DV ngày 09 tháng 9 năm 2003) về việc sử dụng viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản tài khoá 2001, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý danh mục 35 dự án sử dụng vốn thu được từ khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án tài khoá 2001 của Chính phủ Nhật Bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại công văn nói trên.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo vốn cho các công trình và địa phương trong danh mục.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh có dự án có trách nhiệm chỉ đạo sử dụng khoản vốn này theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm có hiệu quả.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự