Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4639/TCHQ-KTTT

V/v giá tính thuế phế liệu bán vào nội địa

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1332/HQBD-TGTT ngày 09/7/2007 của Cục Hải quan Bình Dương về việc giá tính thuế phế liệu bán vào thị trường nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

1/ Việc xuất khẩu, nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào nội địa thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

2/ Về trị giá tính thuế: Nếu phế liệu theo các quy định hiện hành được phép nhập khẩu vào nội địa thì việc xác định trị giá tính thuế thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về xác định giá tính thuế.

Trường hợp cơ quan hải quan có thông tin doanh nghiệp khai báo không trung thực thì thực hiện kiểm tra và xác định giá như các văn bản đã hướng dẫn. Trường hợp nếu nghi ngờ trị giá khai báo nhưng không đủ cơ sở để xử lý ở khâu trong thông quan thì tiến hành chuyển kiểm tra sau thông quan các thông tin nghi ngờ để làm rõ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4639/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế phế liệu bán vào nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4639/TCHQ-KTTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Thị Bình An
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản