Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH 
 TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4639/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn xét hoàn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi  : Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số hải quan địa phương về việc xác định thời hạn được xét hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu quy định tại Điểm 5.2.2 Mục I Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thống nhất thực hiện như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.2.2 Mục I Phần E Thông tư số 113/2005TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hưóng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu (thời gian tối đa cho phép là 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hoá nhập khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thuộc đối tượng được xét hoàn thuế nhập khẩu.

Thời gian tối đa 2 năm quy định ở đây được tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đến ngày đăng ký tờ khai hải quan sản phẩm xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Cục HQ Đồng Nai
 (thay TL công văn số
 1241/HQĐN-NV ngày 30/8/04)
- Lưu: VT(2), KTTT

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Đặng Thị Bình An