Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4637/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp của Hội đồng Anh

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Giáo dục và Đào tạo,
 - Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (các công văn số 7094 TC/TCT ngày 10 tháng 7 năm 2003 và số 9141 TC/TCT ngày 03 tháng 9 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5149 BKH/TCTT ngày 25 tháng 8 năm 2003), Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 7282/HTQT ngày 21 tháng 8 năm 2003) về việc thuế thu nhập doanh nghiệp của Hội đồng Anh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp của Hội đồng Anh, yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế hiện hành và Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp  Vương quốc Anh và Bắc Ailen về Quy chế và hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam ký ngày 10 tháng 12 năm 2001; đảm bảo việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước được thống nhất, bình đẳng giữa Hội đồng Anh với các đơn vị trong nước và tổ chức khác của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

2. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài chính giải thích rõ cho Chính phủ Anh, kể cả các Đại sứ Anh ở Việt Nam hiểu rõ các quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận của Chính phủ hai nước khi Hội đồng Anh ra đời.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy