Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4636/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu nến lọc nước bằng gốm

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty Thương mại Thành Đô
(93 Láng Hạ, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 810 ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Công ty Thương mại Thành Đô về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nến lọc nước bằng gốm dùng cho bình lọc nước loại không dùng điện, nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 3918/NK/KD/KVII ngày 16 tháng 6 năm 2003 tại Hải quan thành phố Hải Phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Chú giải nhóm 69.09 của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải quan Thế giới (HS).

Mặt hàng ống lọc nước (nến lọc nước) bằng gốm thuộc nhóm 69.09, mã số 690919.00, có thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Tiếp theo công văn số 3931/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 8 năm 2003, Tổng cục Hải quan lưu ý Cục Hải quan Hải Phòng: mã số 690990.00 bao gồm “khay, chậu và các vật chứa tương tự bằng gốm sứ dùng trong nông nghiệp; bình, liễn và các sản phẩm tương tự bằng gốm dùng trong việc chuyên chở hoặc đóng hàng”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty Thương mại Thành Đô biết và thực hiện.

 

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn