Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4636/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa tham dự hội chợ EWEC

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4028/UBND-KTTH ngày 06/8/2007 của Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng về tạo điều kiện giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa tham dự hội chợ Quốc tế hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC 2007), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về tạo thuận lợi về thủ tục hải quan cho hàng hóa tham dự hội chợ EWEC 2007:

Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế giữa các nước nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo các đơn vị Hải quan cửa khẩu liên quan tạo thuận lợi về thủ tục hải quan cho hàng hóa của các nước tham gia hội chợ EWEC 2007.

2. Về việc chuyển cửa khẩu hàng hóa tham dự hội chợ EWEC 2007:

Theo quy định tại khoản 3d, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thì hàng hóa tạm nhập để dự hội chợ, triển lãm được chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm; hàng hóa dự hội chợ, triển lãm tái xuất được chuyển cửa khẩu từ địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm ra cửa khẩu xuất.

Tổng cục Hải quan trả lời Quý Ủy ban được biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Đà Nẵng để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, TP. Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai-KonTum (để biết, t/hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu: VT; GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4636/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa tham dự hội chợ EWEC do Tổng cục Hải Quan Ban hành

  • Số hiệu: 4636/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản