Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4635/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại máy nén khí   

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 18.6.2007, Tổng cục Hải quan có công văn số 3279/TCHQ-GSQL hướng dẫn về phân loại mặt hàng máy nén khí dùng cho điều hòa nhiệt độ, theo đó, máy nén khí dùng cho điều hòa nhiệt độ được phân loại vào mã số 8414.80.43.00. Sau khi có hướng dẫn, Tổng cục nhận được nhiều ý kiến của các doanh nghiệp về chính sách thuế của nhà nước đối với mặt hàng máy nén khí. Sau khi báo cáo Bộ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Để khuyến khích sản xuất trong nước, tránh xáo trộn về chính sách thuế đối với doanh nghiệp sản xuất lắp ráp điều hòa, trước mắt, yêu cầu các đơn vị Hải quan thực hiện việc phân loại hàng hóa đối với máy nén khí theo phân nhóm 8414.30 (mã số 8414.30.11.00 hoặc 8414.30.91.00 tùy theo công suất và dung tích máy nén) với mức thuế 0% và hoàn trả thuế đã truy thu (nếu có) do thực hiện phân loại theo 8414.80.43.00.

2. Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn và điều chỉnh cụ thể khi sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như trên để các đơn vị Hải quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ CST)
- Cục KTSTQ, Cục CNTT, Cục ĐTCBL, Vụ KTTT XNK
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4635/TCHQ-GSQL về việc phân loại máy nén khí do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4635/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản