Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4630/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH KPMG

Trả lời công văn số KPMG/280807 ngày 28/08/2007của Công ty TNHH KPMG đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.18, Mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT có hướng dẫn đối với cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT trong trường hợp: “các Khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh”.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Hậu Cần có thu tiền của Đơn vị sử dụng lao động sau đó chi lại cho Nhà cung cấp đúng bằng số tiền đã thu của đơn vị sử dụng lao động để cung cấp bữa ăn cho người lao động. Nếu Khoản thu, Khoản chi của Công ty Hậu Cần không được hạch toán vào doanh thu đồng thời không hạch toán vào chi phí thì Khoản thu, Khoản chi này là Khoản thu hộ, chi hộ. Công ty Hậu Cần không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với Khoản thu hộ cho Nhà cung cấp. Đối với các Khoản thu hộ - chi hộ nêu trên Công ty phải lập phiếu thu, phiếu chi theo quy định và hạch toán để theo dõi riêng không được gộp chung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trường hợp Công ty Hậu Cần được Đơn vị sử dụng lao động và Nhà cung cấp trả cho một Khoản kinh phí để thực hiện thu hộ - chi hộ trong hoạt động cung cấp dịch vụ hậu cần thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH KPMG biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương