Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4629/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận tài trợ ngoài Quỹ thường xuyên của WHO cho Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Ngoại giao

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5460 BKH/KTĐN, ngày 08 tháng 9 năm 2003) về việc tiếp nhận tài trợ ngoài Quỹ thường xuyên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc tiếp nhận Dự án “Phòng chống thuốc giả tại Việt Nam” với tổng kinh phí là 73.000 USD, từ nguồn ngân sách ngoài Quỹ thường xuyên do WHO tài trợ.

- Giao Bộ Y tế phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án theo quy định.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM




Trần Quốc Toản