Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4625/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế  
 

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công Ty TNHH Nam HSC
(124 Lê Văn Việt – KP2 – P. Hiệp Phú – TPHCM)
Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 10/CV ngày 22/8/2006 của Công ty TNHH Nam HSC về việc ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR tại Tổng cục Hải quan ngày 28/9/2006 thì Công ty TNHH Nam HSC không được ân hạn thuế vì trong 365 ngày trở về trước, công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày của 02 tờ khai 459/NKD06 ngày 12/4/2006 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV III với số tiền nợ thuế là 13.550 đồng và tờ khai 3704/NKD01 ngày 04/3/2005 tại Chi cục Hải quan Cảng Vict (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

Đối với tờ khai 459/NKD06: Xét thấy lỗi của công ty là không cố ý và khi phát hiện, công ty đã khắc phục hậu quả. Do đó Tổng cục Hải quan đồng ý Điều chỉnh số liệu của tờ khai 459 trên hệ thống QLRR.

Đối với tờ khai 3704/NKD01, công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày nên công ty không được ân hạn thuế. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại, nếu đúng số nợ thuế này chưa quá hạn 90 ngày thì có văn bản xác nhận gửi tới Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn tại công văn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006. Trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác nhận công ty không nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai 3704, Tổng cục sẽ hiệu chỉnh số liệu trên hệ thống QLRR và công ty đáp ứng đầy đủ các Điều kiện quy định tại Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty TNHH Nam HSC được ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nam HSC, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An