Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4621/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu khí hóa lỏng

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTGAS
(Đ/c: Km1934, QL 1A, Bến Lức, Long An)
- Cục Hải quan tỉnh Long An

 

Trả lời đơn số 31/7MT06 ngày 31/07/2006 về đề nghị thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, công văn số 25/9MT06 ngày 25/9/2006 của Công ty TNHH MTGAS về đề nghị được làm thủ tục hải quan cho lô hàng khí hóa lỏng nhập khẩu tại cảng MTGAS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu: Do Đơn đề nghị thành lập địa điểm của Công ty chưa gửi kèm đầy đủ hồ sơ theo quy định nên Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xem xét, quyết định thành lập địa Điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu cho Công ty. Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Mục 4, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan để hoàn thiện bộ hồ sơ xin thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu gửi Tổng cục Hải quan để được xem xét, quyết định.

2. Trong khi chờ Tổng cục xem xét, quyết định việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu theo đề nghị của Công ty TNHH MTGAS, Tổng cục Hải quan đồng ý để Cục Hải quan tỉnh Long An làm thủ tục nhập khẩu tương tự như quy định tại công văn số 3719/TCHQ-GSQL ngày 18/8/2006 đối với lô hàng nhập khẩu là mặt hàng khí hóa lỏng (LPG) được vận chuyển trên tàu MT “NEW SEABORN” từ cảng Thái Lan, cặp cảng MTGAS ngày 28/9/2006 của Công ty TNHH MTGAS.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An không áp dụng nội dung chỉ đạo trên để giải quyết các trường hợp tương tự cho đến khi Tổng cục Hải quan có quyết định thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu cho Công ty TNHH MTGAS.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo, đề xuất gửi Tổng cục (Vụ GSQL) để có chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu