Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4619/TCHQ-GSQL
V/v: địa điểm làm thủ tục HQ
đối với hàng hóa xuất nhập tại chỗ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

Cục Hải Quan Đồng Nai 
Công ty TNHH Mirae Fiber Hưng Yên
Công Ty TNHH Han Sung Ha Ram  Việt Nam

 

Trả lời công văn số 1298/HQĐN-NV ngày 11/9/2006 của Cục Hải quan Đồng Nai, công văn số 1909/MR ngày 19/9/2006 của Công ty TNHH Mirae Fiber Hưng Yên, công văn số 45/CV-HS ngày 22/9/2006 của Công ty TNHH Han Sung Ha Ram Việt Nam về địa điểm làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp sản phẩm của loại hình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (NSXXK) được nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu gia công cho thương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Nếu hợp đồng gia công và hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu do 02 Chi cục Hải quan quản lý thì:

- Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ: do doanh nghiệp tự chọn hoặc làm tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng NSXXK; hoặc làm tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công sử dụng sản phẩm nhập khẩu tại chỗ làm nguyên liệu gia công.

- Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ: là Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công sử dụng sản phẩm nhập khẩu tại chỗ làm nguyên liệu gia công.

2- Nếu hợp đồng NSXXK và hợp đồng gia công do cùng 01 Chi cục Hải quan quản lý thì thủ tục xuất khẩu tại chỗ và thủ tục nhập khẩu tại chỗ đều làm tại Chi cục Hải quan này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Nai và Công ty TNHH Mirae Fiber Hưng Yên biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- VP Bộ;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Đặng Hạnh Thu