Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4617/VPCP-VX
V/v ban hành Nghị định quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2193/LĐTBXH-TL ngày 09 tháng 7 năm 2003) về việc ban hành Nghị định về quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ vf các nội dung có liên quan đến lĩnh vực lao động, tiền lương quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước sau khi được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Nghị định nói trên trình Chính phủ ban hành, thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy