Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4615/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm xuất tái nhập đối với hàng hóa để sửa chữa bảo hành

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Triumph International (Việt Nam) LTD
(Địa chỉ: Khu CN Sóng Thần, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 350/09/06/TIV ngày 12/09/2006 của Công ty TNHH Triumph International (Việt Nam) LTD về việc hướng dẫn về thời hạn tạm xuất để sửa chữa bảo hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 14, chương III Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định: Thương nhân được tạm xuất tái nhập các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải để sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê, theo các hợp đồng sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê với nước ngoài. Thủ tục tạm xuất tái nhập quy định như sau:

a) Hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu (nếu có quy định cấp phép) phải có giấy phép của Bộ Thương mại.

b) Các loại hàng hóa khác không thuộc điểm a nói trên, thương nhân chỉ cần làm thủ tục tạm xuất tái nhập tại Hải quan cửa khẩu.

Thời hạn tạm xuất tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với đối tác và đăng ký với Hải quan cửa khẩu.

Yêu cầu Công ty nghiên cứu quy định dẫn trên và các quy định có liên quan tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP nói trên của Chính phủ để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Bộ TC;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu