Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4613/TCT-KK
V/v Điều kiện và thủ tục hồ sơ khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 594/CT-KTT2 ngày 27/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang hỏi về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH TM Đồng Tâm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết d3, Điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn về hàng hóa, dịch vụ, xuất khẩu thanh toán qua ngân hàng như sau:

“Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài Khoản của bên nhập khẩu sang tài Khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài Khoản của ngân hàng bên nhập khẩu…

Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

+ Trường hợp cơ sở xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng nếu có)”.

- Tại Điều 7, Chương II Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN ngày 7/6/2004 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua, bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc có nêu:

“Điều 7. Thanh toán bằng ngoại tệ do chuyển đổi hoặc VND thông qua tài Khoản của thương nhân Trung Quốc mở tại các Ngân hàng ở Việt Nam

Thương nhân Trung Quốc có tài Khoản ngoại tệ tự do chuyển đổi và tài Khoản VND tại các Ngân hàng được phép ở Việt Nam theo quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật được sử dụng các tài Khoản này để thanh toán xuất nhập khẩu qua biên giới Việt-Trung.”

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên và hồ sơ chứng từ gửi kèm theo công văn số 594/CT-KTT2 ngày 27/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang thì trường hợp ông Sở Bá Cương - người đại diện bên nhập khẩu (Công ty JingXi Country HuaHong Trade,… LTD) tại Trung Quốc, được ủy quyền thanh toán tiền hàng xuất khẩu cho Công ty TNHH TM Đồng Tâm (việc thanh toán theo ủy quyền được quy định trong phụ lục hợp đồng số 02a/PLĐMB ngày 16/03/2007), thực hiện thanh toán chuyển tiền từ tài Khoản của NHNo Đông Hưng - Trung Quốc mở tại NHNo&PTNT thị xã Móng Cái tỉnh Quảng Ninh sang tài Khoản của Công ty TNHH TM Đồng Tâm (bên xuất khẩu), có sự chấp nhận của Ngân hàng NNo&PTNT thị xã Móng Cái tỉnh Quảng Ninh theo hiệp định ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc để thanh toán tiền hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước, thì việc thanh toán nêu trên cũng được coi là thanh toán qua Ngân hàng và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định nếu đảm bảo được cả các thủ tục và Điều kiện về hợp đồng, tờ khai hải quan, hóa đơn GTGT theo quy định tại Tiết d, Điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH TM Đồng Tâm nếu đủ Điều kiện và thủ tục hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế (trong đó có lô hàng xuất khẩu thanh toán theo hình thức nêu trên) thì Cục thuế tiến hành giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Các Ban: CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến