Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4606/TCT-CS
V/v: kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 3206/CT-THNVDT 21/08/2007 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về kiểm tra thuế các cơ sở chia tách, hợp nhất, giải thể, phá sản..., Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 54 Luật quản lý thuế quy định về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động:

“1. Việc hoàn  thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy  định của Luật doanh nghiệp.

2. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản đuợc thực hiện  theo trình tự, thủ tục quy  định tại Luật phá sản.

3. Doanh nghiệp chấm dứt  hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ  còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp.

4. Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chu hộ gia đnh, cá nhân chịu trách nhiệm nộp. ''

- Tại Điều 54 Luật quản lý thuế quy định về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp:

''1. Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chia chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ  doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩ vụ nộp thuế.     

3.Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Tại Điều 81 Luật Quản lý thuế quy định các trường hợp thanh tra thuế gồm:

“1. Đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng thì thanh tra định kỳ một năm không quá một lần.

2. Khi có dấu  hiệu  vi phạm pháp luật về thuế.

3. Để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quan thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

- Tại Mục I phần H Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định về các trường hợp kiểm tra thuế:

''2.1 . Các trường hợp  kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế:

2.1.1. Trường hợp người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài !iệu; không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng; hoặc cơ quan thuế không đủ căn cứ để ấn định số thuế phải nộp... '' .

Theo đó, doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hoặc chuyển nghĩa vụ nộp thuế cho doanh nghiệp mới theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trường hợp các doanh nghiệp trên gửi hồ sơ quyết toán thuế đến cơ quan thuế nhưng hồ sơ quyết toán thuế khai không đầy đủ hoặc không giải trình được các số liệu khai trên hồ sơ ... theo quy định tại Điều 81 Luật quản lý thuếĐiểm 2.1.1 Mục I, phần H Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên thì cơ quan thuế sẽ ra quyết định thanh tra thuế hoặc kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương