Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4605/TCT-HT
V/v: khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hàng gia dụng Toshiba Việt Nam.

Trả lời Công văn số 060/TVHA-07 ngày 05/10/2007 của Công ty TNHH Hàng gia dụng Toshiba Việt Nam về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá mua ngoài sử dụng để quảng cáo, khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 9, Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP thì: Hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài và hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trường hợp trong 2 năm tài chính 2004 và 2005, Công ty TNHH Hàng gia dụng Toshiba Việt Nam mua hàng hoá bên ngoài (đồng hồ, quạt máy, lò nướng...) để khuyến mại phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế GTGT của Công ty, khi xuất hàng khuyến mại Công ty có xuất hoá đơn GTGT ghi rõ hàng khuyến mại không thu tiền và không tính thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào của hàng hoá mua ngoài này được kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hàng gia dụng Toshiba Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Ban CS, PC, TTTĐ
- Lưu: VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương