Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4603/VPCP-QHQT
V/v triển khai Thoả thuận bổ sung Hiệp định Dệt may VN-EU.

Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại;
- Bộ Tài chính;

 

Để thúc đẩy phía EC sớm phê duyệt tăng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may cho Việt Nam (theo Thoả thuận bổ sung Hiệp định Dệt May đã ký tắt 15 tháng 2 năm 2003) và kết quả làm việc của Phó Thủ t|ớng Vũ Khoan với lãnh đạo EC tại Bruc xem - Bỉ ngày 27 tháng 8 năm 2003 vừa qua, thừa lệnh Phó Thủ t|ớng Vũ Khoan, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các Bộ Triển khai khẩn tr|ớc một số việc sau đây:

- Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại rà soát lại lịch trình giảm thuế nhập khẩu hàng dệt may có nguồn gốc EU đã nêu trong Thoả thuận bổ sung Hiệp định Dệt May ký tắt 15 tháng 2 năm 2003 và các văn bản bổ sung tiếp theo của phía EC trình Thủ t|ớng Chính phủ xem xét phê duyệt (nh| đã giao nhiệm vụ tại công văn 288/CP-QHQT ngày 17 tháng 3 năm 2003), trong đó chú ý mức thuế áp dụng cho năm 2003.

- Bộ Th|ơng mại rà soát lại nội dung Thoả thuận bổ sung Hiệp định Dệt May đã ký tắt 15 tháng  năm 2003 và các văn bản bổ sung tiếp theo của phía EC (kể cả các th| của lãnh đạo EC gửi Bộ tr|ởng Th|ơng mại Tr|ơng Đình Tuyển) để trình Thủ t|ớng Chính phủ cho phép trao đổi công hàm phê chuẩn chính thức Thoả thuận bổ sung Hiệp định Dệt May Việt Nam - Uỷ ban Châu Âu EC.

- Các tờ trình nêu trên cần gửi báo cáo Thủ t|ớng Chính phủ tr|ớc 30 tháng 9 năm 2003.

Văn phòng Chính phủ mong nhận đ|ợc sự hợp tác của các Bộ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Quốc Huy