Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4593/VPCP-QHQT
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu Nhật Bản thực hiện Dự án ODA tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9433 TC/TCT ngày 10 tháng 9 năm 2003 về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu Nhật Bản thực hiện dự án ODA, Văn Phòng Chính Phủ xin có ý kiến tham gia như sau:

1. Về điểm 1.1. phần nội dung nêu: “Đối với chủ đầu tư: việc nhà thầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam không làm giảm giá trị hợp đồng, hoặc giảm giá trị đầu tư của Dự án vì giá trị hợp đồng thầu phải kết cấu khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu phải nộp”, đề nghị sửa lại như sau: “Đối với chủ đầu tư: việc nhà thầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không làm thay đổi giá trị hợp đồng hoặc giá trị đầu tư của Dự án, vì thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế đánh vào thu nhập (doanh thu - chi phí) từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà thầu”.

2. Về điểm 1.3, Văn Phòng Chính Phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính là không quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà thầu Nhật Bản tại các công hàm trao đổi về việc tài trợ vốn ODA áp dụng từ tài khoá 2003, nhằm tránh xử lý hồi tố đối với những trường hợp mà ta đã cam kết cho Nhà thầu Nhật Bản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây.

3. Về tổ chức thực hiện: Bộ Tài chính cần thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao về nội dung công hàm trước khi gửi phía Nhật Bản biết để cùng hợp tác, thực hiện

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy