Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4590/TCHQ-GSQL
V/v: Trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh  

Trả lời công văn số 1998/HQTP-NV ngày 18/7/2007 của Cục HQ Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác lập lại mẫu:

a. Đối với nguyên phụ liệu hàng gia công, hàng SXXK, các trường hợp phải lấy mẫu đã được quy định tại Quyết định 69/2004/QĐ-BTC , Quyết định 929/QĐ-TCHQ; mẫu này do Hải quan lấy có sự chứng kiến của chủ hàng, việc không lấy mẫu, lấy thiếu mẫu là sai sót của Hải quan cần phải kiểm điểm chấn chỉnh ngay.

b. Theo Quyết định 69/2004/QĐ-BTC , Quyết định 929/QĐ-TCHQ mẫu phải được lấy ngay khi kiểm hóa (đối với hàng phải kiểm tra thực tế) hoặc trước khi thông quan (đối với hàng miễn kiểm tra). Nếu Hải quan không lấy mẫu hoặc trường hợp doanh nghiệp làm mất mẫu thì không thể xác lập lại mẫu được vì hàng hóa đã được giải phóng, việc xác lập mẫu lưu không có giá trị phục vụ quản lý.

c. Xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp làm mất mẫu lưu:

- Xử phạt vi phạm hành chính;

- Khi xuất khẩu sản phẩm nếu có nghi vấn thì lấy mẫu sản phẩm để trưng cầu giám định, đối chiếu với hồ sơ nhập khẩu để kết luận. Nếu doanh nghiệp có văn bản cam kết chịu xử lý theo quy định của pháp luật thì sau khi lấy mẫu giám định được phép làm tiếp thủ tục xuất khẩu (nếu không có sai phạm gì khác);

- Chi phí giám định do doanh nghiệp chịu.

2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính: thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; trình tự, thủ tục, thời hạn truy thu thuế thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Do vậy, phải căn cứ vào vụ việc cụ thể để giải quyết theo quy định.

3. Trường hợp Công ty Thuốc lá Sài gòn có nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu sau đó bán lại cho Công ty XNK Thuốc lá để trực tiếp xuất khẩu thì thủ tục xuất khẩu sản phẩm thực hiện như sau:

- Công ty Thuốc lá Sài gòn phải đăng ký định mức theo quy định tại Thông tư 59/2007/TT-BTC và Quyết định 929/QĐ-TCHQ

- Khi xuất khẩu thuốc lá điếu, Công ty XNK Thuốc lá phải đăng ký tờ khai theo loại hình SXXK và thực hiện đúng quy định đối với xuất khẩu sản phẩm của loại hình SXXK. Trên tờ khai xuất khẩu sản phẩm, tại phần khai hàng hóa xuất khẩu, sau khi khai xong hàng hóa xuất khẩu ghi rõ: mua của ai, và được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu thuộc các tờ khai nào.

Và điều kiện để được xét hoàn thuế là: Doanh nghiệp bán hàng, doanh nghiệp mua hàng thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, doanh nghiệp đã đăng ký và cấp mã số thuế, phải có hóa đơn bán hàng đối với việc mua bán hàng hóa giữa hai đơn vị; Thực hiện việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu qua Ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra doanh nghiệp phải đáp ứng đủ hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định tại 5.2.6 mục I Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007.

4. Việc lấy mẫu và đối chiếu mẫu đối với mặt hàng thuốc lá:

- Khi nhập khẩu nguyên liệu phải lấy mẫu theo quy định.

- Khi xuất khẩu sản phẩm, nếu có nghi vấn sản phẩm xuất khẩu không sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu như khai báo của chủ hàng thì lấy mẫu sản phẩm đi trưng cầu giám định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục HQ Thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc